Myndighet

Elektronikåtervinning i Sverige är en ekonomisk förening som driver ett nationellt insamlingssystem för elutrustning och batterier. Som insamlingssystem uppfyller vi våra anslutna producenters producentansvar för elutrustning och batterier i enlighet med SFS 2014:1075 och SFS 2008:834.

Berörda myndigheter i förordningen är landets kommuner och Naturvårdsverket.

Vad gäller kommunernas roll har varje kommun ett informationsansvar gentemot hushållen. De ska bland annat upplysa om skyldigheten och syftet med att sortera ut elavfall och hantera det skiljt från annat avfall, vikten av att hantera elavfall på ett lämpligt sätt med hänsyn till de effekter på människors hälsa och miljö som farliga ämnen och blandningar i elutrustning kan ge upphov till och innebörden av den märkning som ska finnas på all elutrustning som sätts på marknaden efter 13 augusti 2005. Kommunerna ska också jobba för att mer konsumentelutrustning återanvänds och återvinns samt informera invånarna om tillgängliga insamlingssystem. Mer om kommunernas ansvar finns under 68 § i förordningen (2014:1075).

En producent ska senast den 31 mars varje år rapportera till Naturvårdsverket den mängd elutrustning som tillgängliggjorts på den svenska marknaden. Elektronikåtervinning i Sverige sköter rapporteringen för de producenter som är anslutna till föreningen. Naturvårdsverket sammanställer därefter den information som inkommit och rapporterar detta till Europeiska kommissionen.

I praktiken innebär producentansvaret att producenterna ansvarar för att samla in och ta omhand uttjänta produkter. Förenklat innefattar förordningen alla produkter med sladd och/eller batteri. Utöver det individuella producentansvaret för de produkter som sätts på marknaden idag, finns även ett kollektivt ansvar för de produkter som sattes på marknaden före den 13 augusti 2005 (även kallat historiskt avfall) samt ett ansvar att märka de produkter som sätts på marknaden efter detta datum. Andelen historisk avfall som dagens producenter bär ansvaret för motsvarar producenternas nuvarande marknadsandel, vilken beräknas av Naturvårdsverket.

Sammanfattningsvis innebär producentansvaret att varje producent skall:bin

 1. Vara medlem i ett insamlingssystem och registrerad i Naturvårdsverkets EEB register
 2. Märka samtliga produkter med
  – symbolen i Annex IX i WEEE-direktivet (en överkryssad soptunna kombinerat med ett kraftigt streck, se bild till höger)
  – uppgift som visar att produkterna släppts ut på den gemensamma marknaden efter den 13 augusti 2005 (se bild till höger)
  (Om det behövs på grund av produktens storlek eller funktion får symbolen i stället finnas på produktens förpackning eller i skriftlig bruksanvisning eller garantiinformation som följer med produkten.)
 3. Säkerställa att ett insamlingssystem åtagit sig att ta hand om utrustningen när den blir avfall och en andel av det historiska avfallet som uppkommer i Sverige (motsvarande marknadsandel)
 4. Se till att elutrustning som görs tillgänglig på den svenska marknaden tillverkas och utformas på ett sådant sätt att återanvändning och materialåtervinning främjas
 5. En producent som tillverkar elutrustning innehållande batterier som omfattas av (2008:834) ska se till att elutrustningen utformas så att batterierna lätt kan avlägsnas vid återvinning

Utöver dessa punkter måste den som yrkesmässig säljer eller skänker ny elutrustning till konsumenter, i samband med tillgängliggörandet, gratis ta emot motsvarande mängd elavfall från konsumenten om utrustningen är av samma typ eller har motsvarande funktion som den nya utrustningen. Det innebär att producentansvaret utvidgas till att beröra alla butiker som säljer konsumentelutrustning, det vill säga även exempelvis stormarknader, köpcentrum och diverse butiker.

Butiker som säljer konsumentelutrustning på en yta som är större än 400 kvadratmeter ska kunna ta emot en skälig mängd uttjänta produkter från användaren. För mindre butiker räcker det med att ta emot ett till ett, det vill säga motsvarande mängd och produkt som sätts på marknaden.

Den som säljer eller skänker elutrustning till en konsument ska också informera kunden om möjligheten att lämna elavfallet till säljaren. Denna information skall lämnas vid överlåtelsetillfället eller genom tydlig information i butiken.

Kraven som omfattar butiker gäller endast konsumentelutrustning, det vill säga inte professionell elutrustning eller sådan som på grund av kontaminering innebär en hälso- eller säkerhetsrisk för mottagaren.

2016-05-17 16:39:38
2017 Elektronikåtervinning i Sverige