Så uppfyller EÅF producentansvaret

Enligt förordningen om producentansvar för elutrustning (2014:1075) ska en producent som tillgängliggör konsumentelutrustning på den svenska marknaden säkerställa att ett insamlingssystem åtagit sig att ta hand om elutrustningen när det blir till avfall samt den andel av historiskt  konsumentelavfall som uppkommer i Sverige och som motsvarar producentens marknadsandel i Sverige.

Elavfall

Insamlingssystemet

Elektronikåtervinning i Sverige är ett godkänt insamlingssystem och har idag ca 85 anslutna producenter som tillsammans ansvarar för cirka 25 % av den elutrustning som omfattas av producentansvaret på den svenska marknaden. Detta medför att en stor del av den elutrustning som idag samlas in på kommuners återvinningscentraler kan härledas till de producenter som föreningen representerar.

Föreningen tillhandahåller gratis insamling av elutrustning och batterier i landets samtliga kommuner. I dagsläget sker insamlingen i 91 kommuner via 125 butiker som är anslutna till systemet. I resterande kommuner sker insamlingen via kommunernas återvinningscentraler och i samverkan med El-Kretsen AB genom en clearing. En fullständig förteckning över insamlingssystemets insamlingsplatser finns till höger.

Alla företag som sätter elutrustning på den svenska marknaden har möjlighet att nyttja Elektronikåtervinning i Sveriges insamlingssystem.

Omhändertagande

De insamlade volymerna av elavfall tas om hand av etablerade återvinningsföretag. Insamlingen sker i burar eller containrar som är speciellt anpassade för insamling av elavfall och hämtas av återvinningsleverantören eller av dem upphandlad transportör. Genom avtal och kontinuerlig uppföljning säkerställer Elektronikåtervinning i Sverige att insamlingen sker på ett sådant sätt att återvinning och återanvändning av elutrustningen underlättas. Vidare ställer föreningen krav på återvinningsleverantören om att återvinningsmålen i Förordningen (2014:1075) ska uppnås och att det elavfall som samlas in behandlas på bästa sätt för hälsa och miljö. Återvinningsleverantören åtar sig bland annat att energiåtervinna material som inte går att återanvända eller materialåtervinna i en av myndigheterna godkänd förbränningsanläggning. Förbränningsanläggningarna ska också vara certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001. Material som går att återanvända eller materialåtervinna ska av återvinningsleverantören behandlas som råmaterial och återföras i kretsloppet. Kontroller och uppföljning för att säkerställa att kraven efterlevs utförs löpande.

I enlighet med 40 § 1-2 åtar sig Elektronikåtervinning i Sverige att ta hand om anslutna producenters utrustning när den blir till avfall och den andel av historiskt konsumentelavfall som motsvarar de anslutna producenters andel av marknaden för konsumentelutrustning i Sverige. Detta åtagande säkerställs genom en återvinningsförsäkring hos dotterbolaget European Insurance Solution PCC Ltd.

2016-04-08 09:16:31
2017 Elektronikåtervinning i Sverige