20 december, 2012

Remissvar på Avfallsutredningen

Elektronikåtervinning i Sverige Ekonomisk förening skickade idag in sitt remissvar på den s.k. Avfallsutredningen (betänkandet Mot det hållbara samhället – resurseffektiv avfallshantering, SOU:2012:56). Sammanfattningsvis avstyrker EÅF huvudförslaget om att det fysiska ansvaret för insamling av förpacknings- och tidningsavfall från hushållen övergår från producenterna till kommunerna och tillstyrker alternativförslaget med ett fortsatt producentansvar i kombination med förhandsgodkända […]

Läs mer
10 december, 2012

Jupio Nordic AB

Jupio Nordic AB, producent av batterier och batteriladdare, har idag valt att ansluta sig till Elektronikåtervinningsföreningen för en effektiv hantering av producentansvaret och finansiella garantier. Jupio Nordic AB har därmed tagit ansvar för att deras produkter samlas in och återvinns på korrekt sätt när de blivit uttjänta och säkerställt att tillräckligt med pengar finns avsatta […]

Läs mer
28 november, 2012

Azola Zoo AB

Azola Zoo AB, en välkänd producent av zoo-artiklar, har idag valt att ansluta sig till Elektronikåtervinningsföreningen för en effektiv hantering av producentansvaret och finansiella garantier. Azola Zoo AB har därmed tagit ansvar för att deras produkter samlas in och återvinns på korrekt sätt när de blivit uttjänta och säkerställt att tillräckligt med pengar finns avsatta […]

Läs mer
18 september, 2012

Ad Hoc Sweden AB

Ad Hoc Sweden AB, tillverkare av badrumstillbehör och ljusslingor, har idag valt att ansluta sig till Elektronikåtervinningsföreningen för en effektiv hantering av producentansvaret och finansiella garantier. Ad Hoc Sweden AB har därmed tagit ansvar för att deras produkter samlas in och återvinns på korrekt sätt när de blivit uttjänta och säkerställt att tillräckligt med pengar […]

Läs mer
14 september, 2012

Remissvar RoHS II

Elektronikåtervinning i Sverige Ekonomisk förening skickade idag in sitt remissvar på Kemikalieinspektionens förslag till svenskt genomförande av rådets och parlamentets direktiv 2011/65/EU av den 8 juni 2011 om begränsning av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (RoHS II). Sammanfattningsvis instämmer EÅF i huvudsak med Kemikalieinspektionens förslag till svenskt genomförande av rådets och parlamentets direktiv 2011/65/EU av den […]

Läs mer
24 juli, 2012

The New WEEE Directive

Negotiations on a new WEEE directive, where experiences from the implementation of the first directive (2002/96/EC) have been taken into account, have been going on since 2008. The new WEEE directive (2012/19/EU) which has now come into force (as of the 24th of July 2012) includes new product types (such as photovoltaic panels), more ambitious […]

Läs mer
24 juli, 2012

Ett nytt WEEE-direktiv

Förhandlingarna om ett nytt WEEE-direktiv, där erfarenheterna från genomförandet av det första direktivet (2002/96/EC) har beaktats, har planenligt pågått sedan 2008. Det nya direktivet (2012/19/EU) trädde i kraft 24 juli 2012 och omfattar bland annat fler produkttyper, innehåller mer ambitiösa insamlings- och återvinningsmål, inkluderar ett nytt mål om återanvändning av hela produkter samt ställer hårdare krav på tillsyn av elektronikexport. Direktivet ska ha […]

Läs mer
4 oktober, 2011

Framtidens producentansvar

Den 4 Oktober 2011 arrangerade EÅF ett seminarium om framtidens producentansvar. Du hittar alla presentationerna här.

Läs mer
4 oktober, 2011

Future Producer Responsibility

EÅF arranged a seminar on the 4th of October 2011 on producer responsibility of the future. The presentations are available here.

Läs mer
2017 Elektronikåtervinning i Sverige