Producentansvar

Elektronikåtervinning i Sverige är ett nationellt insamlingssystem för elutrustning och batterier. Vi hjälper dig som producent att administrera och säkerställa ditt producentansvar. Vi sköter den årliga rapporteringen till Naturvårdsverket, försäkrar de produkter ni sätter på marknaden i enlighet med reglerna för finansiell garanti och erbjuder hämtning av insamlade produkter i butiker.

Producentansvar

För att skapa ett miljömässigt hållbart samhälle infördes regelverket för producentansvar på elektriska och elektroniska produkter år 2005. Alla som sätter sådana produkter på den Europeiska marknaden måste därför vara anslutna till ett insamlingssystem som uppfyller detta regelverk.

Producentansvar är ett politiskt styrmedel som syftar till att integrera de miljökostnader som uppstår under produkters livscykler i priset på produkterna. Producentansvaret bygger på principen ”förorenaren betalar”, vilket innebär att den som orsakar en negativ miljöpåverkan också är ansvarig för de samhällsekonomiska kostnader som uppstår. I Sverige omfattas åtta producerande branscher av producentansvaret. Elektronik- och batteribranschen är två av dessa.

Till producent räknas den som för första gången sätter elutrustning på den svenska marknaden:

  • Den som tillverkar och under eget namn säljer elutrustning
  • Den som under eget varumärke säljer elutrustning utan varumärke
  • Den som importerar och sedan säljer elutrustning

Utöver producentansvaret har alla som säljer elektronik i butik ansvar för att samla in uttjänta produkter och lämna till ett insamlingssystem. Butiksansvaret är ett sätt att öka insamlingen av uttjänt elektronik och börjar gälla den 1 oktober 2015. Ansvaret omfattar alla som tillhandahåller elutrustning och/eller batterier. Vi hjälper dig som butiksägare att uppfylla butiksansvaret genom hämtning av insamlade produkter och miljövänlig behandling av materialet.

Du kan läsa mer om hur butiksansvaret ser ut för just din verksamhet och beställa insamling under ”Butiksinsamling”.

2016-05-17 16:35:08
2017 Elektronikåtervinning i Sverige