Ny producent

I praktiken innebär producentansvaret att producenterna ansvarar för att samla in och ta omhand uttjänta produkter. Ansvaret regleras i förordningen om producentansvar för elutrustning (2014:1075) och i förordningen om producentansvar för batterier (2008:834).

Utöver det individuella producentansvaret för de produkter som sätts på marknaden idag, finns även ett kollektivt ansvar för de produkter som sattes på marknaden före den 13 augusti 2005 (även kallat historiskt avfall). För att hålla ordning på nytt och historiskt avfall ska alla produkter som sätts på marknaden efter 2005 vara märkta med den överkryssade soptunnan med ett svart streck under (bild till höger). Naturvårdsverket beräknar andelen historiskt avfall som dagens producenter bär ansvar för baserat på producenternas nuvarande marknadsandel.

Sammanfattningsvis innebär producentansvaret att varje producent skall:bin

 1. Vara medlem i ett insamlingssystem och registrerad i Naturvårdsverkets EEB register
 2. Märka samtliga produkter med
  – symbolen i Annex IX i WEEE-direktivet (en överkryssad soptunna kombinerat med ett kraftigt streck, se bild till höger)
  – uppgift som visar att produkterna släppts ut på den gemensamma marknaden efter den 13 augusti 2005 (se bild till höger)
  (Om det behövs på grund av produktens storlek eller funktion får symbolen i stället finnas på produktens förpackning eller i skriftlig bruksanvisning eller garantiinformation som följer med produkten.)
 3. Säkerställa att ett insamlingssystem åtagit sig att ta hand om utrustningen när den blir avfall och en andel av det historiska avfallet som uppkommer i Sverige (motsvarande marknadsandel)
 4. Se till att elutrustning som görs tillgänglig på den svenska marknaden tillverkas och utformas på ett sådant sätt att återanvändning och materialåtervinning främjas
 5. En producent som tillverkar elutrustning innehållande batterier som omfattas av (2008:834) ska se till att elutrustningen utformas så att batterierna lätt kan avlägsnas vid återvinning

anchor

Finansiell garanti

Enligt förordningen om producentansvar för elutrustning (2014:1074) skall pengar sättas av för omhändertagandet av alla produkter som sätts på marknaden, oavsett när i tiden de samlas in för återvinning. Producentens ansvar är att säkerställa att ett insamlingssystem åtagit sig att finansiera detta. Naturvårdsverket har tagit fram allmänna råd som beskriver vilka kriterier den så kallade finansiella garantin måste uppfylla för att godkännas. Bland annat måste omfattningen beräknas med hänsyn till produkternas förväntade livslängd och det faktum att kostnaden för insamling och återvinning kan komma att förändras.

Elektronikåtervinning i Sverige har tagit fram en anpassad återvinningsförsäkring som på ett kostnadseffektivt sätt kan säkerställa finansieringen för fullgörandet av producentansvaret för föreningens medlemmar.

Försäkringsförfarandet sköts genom vårt dotterbolag European Insurance Solution PCC Ltd (EIS PCC Ltd). Genom att varje produkt är individuellt försäkrad riskerar du som producent aldrig att behöva ta ansvar för någon annans historiska avfall, vilket är en stor risk vid en kollektiv finansieringslösning.
anchor

Kostnader

Elektronikåtervinning i Sverige är en icke-vinstdrivande ekonomisk förening som ägs av våra medlemmar. Varje producent betalar en årsavgift på 750 kr. Därefter betalas en avgift per individuell produkt som satts på marknaden. Denna kostnad är direkt kopplad till omhändertagandet av det nya och historiska elavfallet. Kostnaderna för detta varierar beroende på produkttyp och aktuella materialvärden. Alla kostnader så som transport och butiksinsamling är inkluderade i produkternas individuella avgift. Från och med årsskiftet 2015/2016 erbjuder föreningen en miljödifferentierad rabatt på producentansvaret. Rabatten gäller produkter som föreningens anslutna producenter sätter på den svenska marknaden och som är certifierade enligt Svanen eller TCO-Certified.
anchor

Utanför Sverige

Auktoriserad representant

En auktoriserad representant kan frivilligt utses av en producent som exporterar elektronikprodukter till en importör i Sverige (B2B) och som själv önskar uppfylla producentansvaret (producentansvaret tillfaller annars importören). Elektronikåtervinning i Sverige erbjuder nu denna tjänst för producenter baserade utanför Sverige.

En svensk representant är obligatorisk för alla producenter utanför Sverige som sätter elektronikprodukter på den svenska marknaden genom långdistansförsäljning, det vill säga via exempelvis internet eller postorder (B2C).

Den auktoriserade representanten är den nationella representanten för en producent utanför Sveriges gränser. Representanten agerar därför fullt ut i producentens (exportörens) namn inom ramen för producentansvarsförordningen (SFS 2014:1075) och har ansvar för att:

 • Uppfylla alla nationella skyldigheter inom producentansvaret
 • Sköta kommunikation med det nationella registret (i Sveriges fall EEB registret)
 • Tillhandahålla all relevant information på begäran till det nationella registret
 • Informera producenten (exportören) om all relevant information och skyldigheter
 • Säkerställa betalningar för alla producentens avgifter kopplade till producentansvaret
 • Acceptera åtal och rättsliga tvister i producentens (exportören) namn

När en auktoriserad representant utses ska en fullmakt upprättas och undertecknas. Där ska tydligt framgå att producenten (exportören) och representanten har enats om att överföra producentansvaret till producentrepresentanten. Fullmakten ska sändas till Naturvårdsverket.

En utförlig guide från Naturvårdsverket för auktoriserad representanter finns här.
anchor

Anslut

Att vara ansluten till ett insamlingssystem innebär att du får hjälp med administrationen av ditt producentansvar. Vi hanterar din rapporteringsplikt till Naturvårdsverket och hjälper dig att uppfylla producentansvaret för nytt och historiskt avfall. Vi försäkrar också de produkter som sätts på marknaden i enlighet med reglerna för finansiell garanti och säkerställer att nytt och historiskt avfall samlas in och behandlas på ett effektivt och miljövänligt sätt.

Alla anslutna producenter i föreningen förbinder sig att regelbundet rapportera försäljning av elutrustning och batterier till föreningen. Rapporten ligger till grund för Naturvårdsverkets nationella statistik samt kostnaden för producentansvaret. Små producenter rapporterar vanligtvis en gång per år, alternativt kvartalsvis. Större producenter rapporterar varje månad.

Rapporteringen sker via föreningens webbportal. Logga in genom att klicka på ”Logga in” högst upp på denna sida. 

Alla som sätter elutrustning och batterier på marknaden måste också vara registrerade i Naturvårdsverkets register för elutrustning och batterier, EEB registret. Viktigt vid anmälan till EEB registret är att ange Elektronikåtervinning i Sverige (EÅF) som insamlingssystem för EE samt som insamlingssystem för batterier om ni också sätter detta på marknaden.

2016-09-30 13:56:37
2017 Elektronikåtervinning i Sverige